Činnost pracoviště

Na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a jejího ochranného pásma RP Správa CHKO Bílé Karpaty:

  • vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li k tomu dle zákona č. 114/92 Sb. pověřena příslušná obec, Ministerstvo životního prostředí nebo Česká inspekce životního prostředí
  • vydává stanovisko podle § 44 zákona 114/92Sb. k umístění stavby, stavebního povolení, rozhodnutí o změněn využívání
  • vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody v obvodu své územní působnosti
  • koordinuje mapování a související aktivity v rámci projektu Natura 2000.
  • vymezování a hodnocení místního a regionálního systému ekologické stability, vyhlašování památných stromů a jejich ochranných pásem a udělování souhlasu k jejich ošetřování a ve věcech vydávání souhlasu ke zřizování či rušení účelových komunikací, pokud jsou pro to závažné důvody
  • projednává a ukládá pokuty za přestupky a protiprávní jednání podle výše uvedeného zákona
  • je oprávněna k vydání nařízení o zřízení přírodní rezervace a přírodní památky
  • plní zároveň úkoly odborných organizací ochrany přírody a krajiny ve svých územních obvodech, provádí inventarizační přírodovědné průzkumy, vede dokumentaci a šetření v ochraně přírody, spolupracuje s výzkumnými a vědeckými pracovišti, zajišťuje strážní, informační a kulturně výchovnou činnost
  • základní řídící dokument pro všechny aktivity se nazývá plán péče

Přehled činností vykonávaných pracovištěm v rámci územní působnosti, avšak mimo vlastní území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty najdete v sekci "Odborná podpora výkonu státní správy mimo území CHKO".

Vzor žádosti - k žádosti o předběžné písemné vyjádření k možnosti výstavby, souhlas k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, změně stavby před dokončením nebo ke změně v užívání stavby.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt