Natura 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody – směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“). Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti – PO (v anglickém originále: Special Protection Areas – SPA) a podle směrnice, o stanovištích evropsky významné lokality – EVL (v anglickém originále Sites of Community Importace – SCI). Dohromady ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří soustavu chráněných území Natura 2000. 

Evropsky významné lokality v ČR jsou stanoveny nařízením vlády č.132/2005 Sb. ve znění novelizace ze dne 3. 11. 2009 (NV č. 371/2009 Sb.) v rámci národního seznamu evropsky významných lokalit. V CHKO Bílé Karpaty je takto vymezeno 16 EVL. Ve Zlínském kraji 59 (včetně CHKO Beskydy a Bílé Karpaty).

 

V rámci soustavy Natura 2000 byly ve Zlínském kraji vyhlášeny dvě ptačí oblasti (SPA):

CZ0721023 - Horní Vsacko         

CZ0721024 - Hostýnské vrchy  

Podrobný popis ptačích oblastí najdete zde 

Přehled EVL ve Zlínském kraji (včetně do něj zasahující části CHKO Beskydy) a v CHKO Bílé Karpaty*:

CZ0720013 Babí hora CZ0720435 Podkrálovec
CZ0724089 Beskydy CZ0723415 Polichno
CZ0724090 Bílé Karpaty CZ0723414 Polichno - Pod duby
CZ0720441 Bílé potoky CZ0723416 Popovické rybníky
CZ0723401 Březnice u Zlína CZ0723417 Pozděchov
CZ0723007 Čerťák CZ0723754 Pozděchov - kostel
CZ0624072 Čertoryje CZ0723421 Remízy u Bánova
CZ0722198 Hodňovská dolina CZ0723024 Rochus
CZ0724429 Hostýnské vrchy CZ0720420 Rudický les
CZ0722199 Hrušová dolina CZ0720185 Rusava - Hořansko
CZ0724091 Chřiby CZ0723755 Rusava - kostel
CZ0723406 Chvalčov CZ0720033 Semetín
CZ0723012 Insel CZ0723423 Skalky
CZ0723750 Jankovice - kostel CZ0723756 Slavičín - kostel
CZ0724120 Kněžpolský les CZ0723757 Slavičín - zámek
CZ0722201 Kobylí hlava CZ0723758 Slušovice - kostel
CZ0723751 Komňa - kostel CZ0723424 Stonáč
CZ0723813 Kotrlé CZ0723425 Stráně u Popovic
CZ0720016 Kovářův žleb - Obora CZ0723426 Střížovice
CZ0723409 Kurovice - lom CZ0723759 Štola Sintrová
CZ0723752 Lidečko - kostel CZ0720153 Troják
CZ0723753 Luhačovice - zámek CZ0723430 Údolí Bánovského potoka
CZ0723410 Mokřad Pumpák CZ0723020 Údolí Okluky
CZ0723412 Mokřad u Slováckých strojíren CZ0723403 Uhliska
CZ0720428 Na Koncoch CZ0724087 Újezdecký les
CZ0724121 Nad Jasenkou CZ0720437 Valentová
CZ0720058 Nad Kašavou CZ0720422 Valy- Bučník
CZ0724107 Nedakonický les CZ0720192 Velká Vela
CZ0720190 Ondřejovsko CZ0723434 Vlára
CZ0723413 Ovčírka CZ0724430 Vlárský průsmyk

EVL ležící v CHKO Bílé Karpaty jsou vyznačeny tučně.

* kromě EVL Čertoryje leží všechny EVL v CHKO Bílé Karpaty na území Zlínského kraje

Podrobný popis evropsky významných lokalit najdete zde 

 

Území Zlínského kraje hostí také řadu evropsky významných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany u některých  EVL . Evropsky významné druhy jsou vyjmenovány v příloze II. směrnice 92/43/EHS.

 

Z  evropsky významných rostlinných druhů se ve Zlínském kraji vyskytuje:

Mechorosty:

šikoušek zelený  (Buxbaumia viridis)

Cévnaté rostliny:

hadinec nachový  (Echium russicum)

hlízovec Loeselův  (Liparis loeselii)

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

oměj tuhý moravský  (Aconitum firmum subsp. moravicum)

srpice karbincolistá  (Serratula lycopifolia)

stařinec dlouholistý moravský  (Tephroseris longifolia subsp. moravica)

střevíčník pantoflíček   (Cypripedium calceolus)

Z  evropsky významných druhů živočichů se ve Zlínském kraji vyskytuje:

Měkkýši:  

velevrub tupý (Unio crassus)

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Vážky:  

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

Motýli:  

žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

ohniváček černočárný (Lycaena dispar)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)

bourovec trnkový (Eriogaster catax)

Brouci:

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) 

páchník hnědý (Osmaderma eremita)

roháč obecný (Lucanus cervus)

střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

tesařík alpský (Rosalia alpina)

Obojživelníci:  

čolek karpatský  (Triturus montandoni)

čolek velký  (Triturus cristatus)

kuňka obecná (Bombina bombina)

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Ryby:  

hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)

mihule potoční (Lampetra planeri)

sekavčík horský (Sabanejewia aurata)

Savci: 

netopýr velký (Myotis myotis)

netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)

netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

vydra říční (Lutra lutra)

vlk obecný (Canis lupus)

medvěd hnědý (Ursus arctos)

rys ostrovid (Lynx lynx)

 

Legislativa projektu Natura 2000

Poskytování dat soustavy Natura 2000

Podrobné informace na webových stránkách   www.natura2000.cz     

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt