Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty >> Činnost pracoviště >> Odborná podpora výkonu státní správy mimo území CHKO

Odborná podpora výkonu státní správy

- především se jedná o:

 • hodnocení územního systému ekologické stability (ÚSES)
 • hodnocení vlivu investičních záměrů na krajinný ráz
 • odborné posouzení registrace významných krajinných prvků
 • odborná spolupráce při územním plánování měst a obcí
 • vydávání stanovisek ke komplexním pozemkovým úpravám 
 • posuzování investičních záměrů nadregionálního významu (silniční sítě, stavby většího rozsahu atd.)
 • zajištění druhové i obecné ochrany fauny a flóry
 • konzultace k managementu ZCHÚ 
 • zpracování posudků pro ČIŽP
 • vedení a doplňování nálezových databází
 • evidenci lokalit zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
 • poskytování odborných stanovisek týkajících se zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, krajinného rázu, dendrologie
 • konzultační, posudkovou a poradenskou činnost pro MŽP, ČIŽP, orgány státní správy a samosprávy
 • metodicky pomáhá při navrhování ochrany, vyhlašování a péči o památné stromy orgánům ochrany přírody a vlastníkům památných stromů
 • vyhotovuje posouzení zdravotního stavu stromů –pouze pro orgány státní správy (obecní a městské úřady)

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt