Sledování stavu stanovišť

AOPK ČR organizuje a provádí sledování stavu a trendů u evropsky významných přírodních fenoménů, uvedených ve dvou směrnicích Evropského společenství - směrnici č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a směrnici č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích a druzích). Trvalý monitoring je současně ukotven i legislativně stanovenými závazky vůči Evropské komisi (§ 45 f zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Základem je posuzování stavu sledovaných fenoménů z hlediska ochrany (Conservation Status), kdy zcela klíčovým je stanovení hranice stavu příznivého (Favourable Conservation Status). Pro zjištění aktuálního stavu a jeho trendů je zřízena jednotná monitorovací síť a jsou stanoveny závazné metodiky ke sběru a následné analýze dat. Hodnotící zprávy za ČR předává Evropské komisi Ministerstvo životního prostředí. Podle směrnice o ptácích bude hodnotící zpráva podávána každé tři roky (poprvé v roce 2008 za období 2005-2007), podle směrnice o stanovištích a druzích každých šest let (poprvé v roce 2007 o počátečním stavu).

 

Sledování podle směrnice o ptácích tvoří dva základní programy:

  • monitoring ptačích oblastí (tj. druhů ptáků, které jsou zde předmětem ochrany)
  • monitoring druhů ptáků z přílohy I. této směrnice

Sledování podle směrnice o stanovištích a druzích tvoří tyto programy:

  • aktualizace vrstvy mapování biotopů (v dvojnásobném, tj. dvanáctiletém intervalu)
  • vegetační monitoring na trvalých monitorovacích plochách
  • monitoring druhů v přílohách II., IV. a V. této směrnice 

Ve Zlínském kraji probíhají aktualizace vrstvy mapování a monitoring trvalých monitorovacích ploch za účasti interních zaměstnanců střediska a externích mapovatelů.  V roce 2008 pracovníci střediska zajistili monitoring druhů zařazených v přílohách směrnice o stanovištích a druzích.

 

Na vybraných lokalitách probíhá monitoring živočichů:

rak říční  (Astacus astacus)

čolek velký (Triturus cristatus)

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

ropucha zelená (Bufo viridis)

rosnička zelená (Hyla arborea)

skokan hnědý (Rana temporaria)

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

 

Z rostlinných druhů se monitorují:

hadinec nachový  (Echium russicum)

koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt