Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty >> Péče o přírodu a krajinu >> Operační program Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP)

Operační program Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP)

logo-opzp

Operační program Životní prostředí nabízí v programovém období 2014 - 2020 2,6 miliardy EUR pro financování ekologických projektů v České republice z evropských fondů. Na prioritní osu 4 (PO 4), která řeší péči a ochranu přírody a krajiny, je alokováno 13,3 %, tedy zhruba 351 mil. EUR (téměř 10 mld. Kč).

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

AOPK ČR RP Správa CHKO Bílé Karpaty provádí pro akce realizované na území v její působnosti v rámci prioritní osy 4:

 • příjem žádostí
 • formální kontrolu
 • kontrolu obecné a specifické přijatelnosti
 • nastavení způsobilých výdajů
 • hodnocení ekologické relevance a technické úrovně projektů
 • podílí se na na kontrole v průběhu realizace projektů a jejich závěrečném vyhodnocení  

Konzultovat své záměry můžete s našimi pracovníky již před podáním žádosti (ideálně před zahájením projekčních prací).

Ing. Klára Buchwaldková - tel. 577 119 627, 602 131 756

Ing. Petr Šandor - tel. 577 653 562, 725 724 349

Ing. Martin Tomešek - tel. 577 119 626, 725 137 648

 

Prioritní osa 4 nese název „Ochrana a péče o přírodu a krajinu“ a dělí se na 4 specifické cíle zahrnující okruh různých aktivit se stejným výsledkem. Jsou jimi:

Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

 • zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokalit soustavy Natura 2000
 • zpracování podkladů pro zajištění péče o území národního významu

Specifický cíl 4.2: Posílit biodiverzitu

 • péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy včetně obnovy a tvorby těchto biotopů
 • péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
 • prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů
 • předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

 • zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 • vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 • revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 • zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů zařízených LHP mimo ZCHÚ a lokality soustavy Natura 2000
 • realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 • revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

 

Více informací ke konkrétním výzvám v rámci OPŽP 2014 – 2020 naleznete na http://www.dotace.nature.cz/op-zp-programy.html a http://www.opzp.cz

 

Přehledy schválených projektů ke stažení (v rámci minulého dotačního období 2007 - 2013).

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt