Zarząd PK Bílé Karpaty >> Správa CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín

Zarząd PK Bílé Karpaty

Zarząd PK Bílé Karpaty
Správa CHKO Bílé Karpaty Nádražní 318 763 26 Luhačovice
Tel.: +420 577 119 626-8
Faks: +420 577 119 629
bilekarp@ + přípona nature.cz
http://www.bilekarpaty.cz

Zarząd PK Bílé Karpaty

Park krajobrazowy Białe Karpaty został na mocy rozporządzenia Ministerstwa kultury ČSR Nr.17.644/80 z dnia 3.11. 1980 r. Kieruje nim Zarząd CHKO. Białe Karpaty są wśród czeskich rozległych parków krajobrazowych obszarem wyjątkowym. Cały teren był przez wiele stuleci eksploatowany  przez człowieka. Pomimo to, a może właśnie z tego powodu, zachowały się tu nadzwyczaj cenne elementy przyrody, a w wielu miejscach krajobraz charakteryzuje się wyjątkową harmonią. Ze względu na te właśnie wartości natury i krajobrazu Białe Karpaty zostały włączone do  sieci europejskich rezerwatów biosfery w ramach programu organizacji UNESCO - Człowiek i biosfera (MAB) w dniu 15.04.1996.

Zakrojone na szeroką skalę usuwanie lasów w historii rozwoju  Białych Karpat  miało bardzo często charakter regulacji krajobrazu  dostosowanej do tutejszych warunków naturalnych. Wynikiem tego są tysiące hektarów wyjątkowych łąk kwiatowych, urozmaiconych kępami drzew. I właśnie ten charakter krajobrazu jest dzisiaj typowy dla Białych Karpat. Z przyrodniczego punktu widzenia te karpackie łąki kwiatowe odznaczają się  przede wszystkim bogactwem zbiorowisk roślinnych z dużą liczbą  krytycznie zagrożonych gatunków roślin, dzięki czemu należą one do najcenniejszych europejskich biotopów i są obszarem badań naukowych o światowym znaczeniu. Kolejnym , nie mniej cennym elementem, są rozległe kompleksy leśne w centralnej oraz północnej części pasma górskiego. Zawierają one  wiele typowych gatunków flory i fauny karpackiej.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1980
Rozloha: 747 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: Národní přírodní rezervace: 5, Národní přírodní památka: 1, Přírodní rezervace: 15, Přírodní památka : 29
Jiné údaje: Dále je v působnosti Správy CHKO Bílé Karpaty NPP Váté písky.
Zarząd PK Bílé Karpaty

Zarząd PK Bílé Karpaty

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt